مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب

فهرست عناوین فصل اول: مقدمه ای بر فرآیند برافزاي. قرص­هاي برافزايشي بدون شك يكي از قديمي ترين پديده­هاي اختر فيزيكي مي باشند. قرصهاي برافزايشي در مرحله اي از نجوم ظاهر شدند كه گاليله[1] در سال 1610 ميلادي و هويگنس[2] در سال 1659 ميلادي  پي به  سيستم  حلقوي  زحل  بردند...