انتخاب صفحه

مقایسه¬ی مولفه¬های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه¬های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه آن‌چه در تعریف تعلیم و تربیت آمده است عبارت است از فراهم شدن شرایطی جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد؛ استعدادهایی که مطمئناً در همه¬ی افراد یکسان نیست و هرکس از استعداد و توانایی¬های خاص و ویژه¬ای برخوردار است. تعلیم¬وتربیت به¬عنوان...