انتخاب صفحه
تقویت و مقاوم¬سازی سازه¬های موجود در برابر خرابی پیشرونده

تقویت و مقاوم¬سازی سازه¬های موجود در برابر خرابی پیشرونده

فهرست مطالب فصل اول: پیشگفتار وقوع خرابی پیشرونده در سازه‌ها در هنگام زلزله و حتی در یک انفجار نزدیک به سازه به چالشی مهم تبدیل شده است. خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که در آن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه‌ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و فروریزش‌های اضافی در...