انتخاب صفحه

مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران

فهرست مطالب فصل اول: طرح وکلیات تحقیق دانش مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، در دو دهۀ اخیر به موضوع روز تبدیل شده است. یکی از حوزه‌های این دانش، تئوری چشم‌انداز است که قضاوت و تصمیم‌گیری افراد تحت شرایط عدم اطمینان را...