مقايسه¬ي مؤلفه¬هاي ذهن¬آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

فهرست مطالب فصل اول: کليات اضطراب و افسردگي از رايج ترين پديده هاي هيجاني هستند که انسان از آنها رنج مي¬برد (لطفي افشار، قاسم زاده، عشايري و گيلاني،1377). آنچه انسان را در درک و برخورد بهتر با اين پديده ها با مشکلات بيشتري روبرو ميسازد، همبودي اين پديده هاست. همبودي...