انتخاب صفحه

شناسایی و تحلیل عوامل موثر برتوسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

 فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق جغرافیا علم شناخت محیط و پدیده­های موجود در آن است . این پدیده­ها اعم از اینکه به شکل طبیعی وجود داشته باشند یا اینکه در نتیجه رابطه انسان با محیط بوجود آمده و شکل گرفته باشند، به دلیل اشغال فضا و قرارگیری در بستر محیط به خودی خود در...