تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور

فهرست مطالب فصل اول : کليات پژوهش در طول دو دهه اخير، شرکت هاي مختلف، به ويژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهاي توسعه يافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوي نهادهاي غيردولتي عملگرا تحت فشار قراردارند تا تعهدات ويژه اي را در قبال جامعه خود بر عهده بگيرند؛...