انتخاب صفحه
تاثیر همراستایی فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری و استراتژی های  سیستم های اطلاعاتی فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی

تاثیر همراستایی فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری و استراتژی های سیستم های اطلاعاتی فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی

فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق در این فصل از تحقیق، محقق با توجه به موضوع، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق و سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته می پردازد و سپس اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه...