انتخاب صفحه

مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون

فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و مفاهیم اولیه فیلتراسیون فرآیندی که طی آن حل‌شونده با عبور از یک محیط یا مانع نیم‌تراوا، به صورت فیزیکی جداساز‌ی می‌‌گردد. فرآیندهای غشایی، فرآیندهای فیلتراسیون پیشرفته‌ای هستند که از خواص جداسازی لایه‌های پلیمری یا غیرآلی متخلخل بهره...