انتخاب صفحه
تهیه و شناسایی کمپلکس های آلکواکسیدهای فلزی با لیگاندهای آروماتیک و اکسیمی به عنوان پیش ماده نانو سرامیک ها

تهیه و شناسایی کمپلکس های آلکواکسیدهای فلزی با لیگاندهای آروماتیک و اکسیمی به عنوان پیش ماده نانو سرامیک ها

فهرست مطالب فصل اول- دیباچه این ترکیب¬ها نیز که به سبب جبران کمبود الکترون و افزایش عدد کوئوردیناسیون فلز انجام می¬شود، به چندین عامل بستگی دارد: الف) با افزایش عدد اکسایش فلز، تجمع بیشتر می¬شود. ب) با افزایش شعاع یونی فلز تشکیل پل آلکواکسو ساده¬تر شده و بدین ترتیب...