ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده

ساخت و بررسي خواص مكانيكي سازه‌هاي مشبك كامپوزيتي حاوي مواد خودترميم‌شونده

مقدمه كامپوزيت‌ها موادي مهندسي هستند كه حداقل از دو جزء غير قابل امتزاج در يكديگر تشكيل مي‌شوند، و خواص آنها همواره از خواص هريك از اجزاي تشكيل ‌دهنده برتر است. استفاده از مواد كامپوزيتي در زندگي بشر به دليل خواص قابل‌ توجه آنها از ديرباز مورد توجه بوده ‌است، كمااينكه...