انتخاب صفحه
ساخت و بررسی خواص مکانیکی سازه‌های مشبک کامپوزیتی حاوی مواد خودترمیم‌شونده

ساخت و بررسی خواص مکانیکی سازه‌های مشبک کامپوزیتی حاوی مواد خودترمیم‌شونده

مقدمه کامپوزیت‌ها موادی مهندسی هستند که حداقل از دو جزء غیر قابل امتزاج در یکدیگر تشکیل می‌شوند، و خواص آنها همواره از خواص هریک از اجزای تشکیل ‌دهنده برتر است. استفاده از مواد کامپوزیتی در زندگی بشر به دلیل خواص قابل‌ توجه آنها از دیرباز مورد توجه بوده ‌است، کمااینکه...