انتخاب صفحه

مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

فهرست مطالب  فصل اول : مقدمه سازمان بهداشت جهانی اسهال را به صورت دفع مدفوع آبکی (که شکل ظرف را به خود بگیرد) بیشتر یا مساوی سه بار در طول 24 ساعت تعریف می­نماید(1).اسهال عفونی به صورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی تعریف می­شود. اسهال عفونی در کشورهای در حال...