بهبود مدل¬سازی معکوس داده¬های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل¬اولیه مناسب و اعمال قید¬های عمقی و هموارساز

بهبود مدل¬سازی معکوس داده¬های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل¬اولیه مناسب و اعمال قید¬های عمقی و هموارساز

فهرست مطالب فصل اول مطالعات ژئوفيزيكي به كشف گيلبرت در سال1600 برمي¬گردد؛ كه زمين را مانند يك مغناطيس غول¬پيكر، در نظر گرفت. اما اولين قدم در كاربرد اين علم براي اكتشاف مواد معدني به سال 1843 مي¬رسد و زماني كه فونورده از تئودوليت مغناطيسي براي اندازه¬گيري تغييرات...