انتخاب صفحه

بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

مقدّمه شهر مکه در عصر جاهلیت، مرکز تجاری، و از این رو، مورد توجه بود و از اقصی نقاط عالم برای خرید و فروش بدان مکان می آمدند. در عین حال، این شهر برای جهانیان آن زمان، دارای ارج و منزلتی معنوی نیز بوده است. آیات و روایات به روشنی بیان می کنند که این شهر مرکز معنوی...