انتخاب صفحه
مطالعه پیرامون عملکرد لرزه¬ای  قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست¬های میان طبقه¬ای سازه¬های میان مرتبه

مطالعه پیرامون عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست¬های میان طبقه¬ای سازه¬های میان مرتبه

فهرست مطالب فصل اول: تئوری مساله زلزله به عنوان یک پدیده مخرب در اکثر مناطق دنیا ایمنی سازه¬ها و زندگی ساکنان آن را در معرض تهدید قرار داده است، به طوری که کاهش خسارات جبران¬ناپذیر پدیده زلزله همواره هدف نهایی محققین و دانشمندان علم مهندسی زلزله بوده است. عامل زلزله...