انتخاب صفحه

رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه  به پدیده چرخش صفحه قطبش نور قطبیده تخت در اثر عبور از محیط، فعالیت اپتیکی گفته می شود. هرگاه یک باریکه نور قطبیده خطی از یک محیط فعال اپتیکی مطابق شکل زیر عبور کند، صفحه قطبش نور آشکار شده با زاویه ای متناسب با طول مسیر نور چرخش می یابد...