انتخاب صفحه

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ¬شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات اهمیت شناسایی افیولیت‌ها در، تحلیل محیط تکتونیکی، مطالعه پوسته اقیانوسی، شناسایی ذخایر اقتصادی موجود در آن‌ها، مطالعات دیرینه شناسی و غیره است. بدین منظور باید مطالعات سنگ­شناسی، دیرینه شناسی، سن سنجی و مطالعات ساختاری و تکتونیکی صورت گرفته...