انتخاب صفحه
امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

فهرست مطالب فصل 1 در این فصل در وهله اول نگاهی اجمالی به اهمیت تحقیق داریم و اشاره‌ای به نقش شبکه‌های جمع‌آوری در توسعه پایدار شده است. کلیات فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب رخ می‌دهند و اهمیت آن‌ها بحث شده است. در نهایت ضرورت...