بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز

فهرست مطالب: فصل اوّل(بیان مسأله-اهداف و فرضیات) حركت نظامهاي آموزشي بسوي ديدگاههاي انتقادي آينده پژوهانه، جامعه نگر و پيامد محور باعث شده است تا آموزش علوم پزشكي، براي توانمند سازي دانش آموختگان  بازنگري و بازسازي شود. تبدیل پزشکان آینده به یادگیرندگانی همیشگی،...