انتخاب صفحه

بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات در میان مسائل مربوط به انسان شناسی، غایت حیات انسان از مهم ترین و پردغدغه ترین مسائلی است که تفکر بشر را از زمانی که پا به عرصه ی هستی گذاشت، به خود مشغول کرده است.انسان نیازمند آن است که در زندگی خود هدفی داشته باشد و برای رسیدن به آن هدف...