بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات در ميان مسائل مربوط به انسان شناسي، غايت حيات انسان از مهم ترين و پردغدغه ترين مسائلي است كه تفكر بشر را از زماني كه پا به عرصه ي هستي گذاشت، به خود مشغول كرده است.انسان نيازمند آن است كه در زندگي خود هدفي داشته باشد و براي رسيدن به آن هدف...