انتخاب صفحه

بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره وری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه امروزه مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام¬ نگهداشت منابع انسانی در پیشبرد فعالیت¬های سازمان نقش گسترده و حساسی ایفا می¬نماید. سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه¬ای سازمان...