بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره وري سازماني در شركت سهامي مخابرات

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه امروزه مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام¬ نگهداشت منابع انسانی در پیشبرد فعالیت¬هاي سازمان نقش گسترده و حساسی ایفا می¬نماید. سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه¬اي سازمان...