انتخاب صفحه
شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای

شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای

فهرست مطالب فصل اول مقدمه ارتعاشات اجسام مختلف سالهاست که مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران و محققان بالاخص دانشمندان علوم مکانیک، فیزیک و ریاضیات بوده و هست. شناسایی و تحلیل ارتعاشات سیستمهای مکانیکی و به دنبال آن محاسبه فرکانسها و مودهای طبیعی[1] همواره خود را به صورت یک...