انتخاب صفحه

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی

فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق خانواده یکی از اصلی ترین ارکان اجتماعی و در عین حال یکی از آسیب پذیرترین ارکان می باشد.از هر چه بتوانیم فاصله بگیریم ، از خانواده نمی توانیم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شکل و صورتی که باشد ، مفهوم زندگی و حیات انسانی مصداقی نخواهد...