مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی

فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق خانواده يكي از اصلي ترين اركان اجتماعي و در عين حال يكي از آسيب پذيرترين اركان مي باشد.از هر چه بتوانيم فاصله بگيريم ، از خانواده نمي توانيم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شكل و صورتي كه باشد ، مفهوم زندگي و حيات انساني مصداقي نخواهد...