بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن

فهرست مطالب : فصل اول  :معرفی پژوهش ریفلاکس معده به مری يكي از شايع ترين بيماري هاي دستگاه گوارش مي باشد. مطالعات اپيدميولوژيك نشان مي دهد شيوع اين بيماري در ايران بسیار بالامي باشد. در مطالعات گذشته شيوع آن در دانشجويان دانشگاه تهران 9% (1) و در اهداكنندگان خون در...