ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري

فهرست مطالب فصل اول: کليات پژوهش در طليعه قرن بيست و يکم، جهان شاهد بلاياي عظيمي است که حوادث طبيعي و غيرطبيعي به وجود آورده  است (شايان فر،۱۳۹۱: ۴۴ ) . استقرار فلات ايران بر روي پهنة پر حادثة کره زمين،از جمله،کمربند زلزله آلپ هيماليا، منطقه کوه زايي، برخورداري از...