ترجمه و بررسی كتاب وصف البحر والنهر في الشعر العربي نوشتة حسين عطوان

مقدمه وصف از معروف‌ترين اغراض قديمي شعر در ادب عربي محسوب مي‌شود؛ و آن پايه و اساس شعر عربي تلقّي مي‌گردد؛ بدين جهت است كه ابن رشيق قيرواني مي‌گويد: «شعر آن است كه اندكي از آن در وصف باشد»[1] زيرا اغراض ديگر شعر همچون مدح، هجا و رثا و… نيز وصف است. از اين رو...