انتخاب صفحه

شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت

فهرست مطالب فصل اول : با توجه به میزان خلأ مورد نیاز، خلأسازی توسط انواع گوناگون پمپ­های خلأ و یا اجکتور صورت می­گیرد. پمپ خلأ، دستگاهی است که قادر است، بخارات سیّال را مکش نموده و ایجاد خلأ نسبی ­نماید. این نوع پمپ­ها دارای انواعی چون جابجایی، پمپ­های انتقال مومنتوم...