انتخاب صفحه
بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

مقدمه جهت یاب رادیویی یک تکنولوژی سری است که مرکب ازعلم و هنر است. اگرچه تکنولوژی DF قابلیت های بسیاری را در بر دارد، اما همچنین محدودیت هایی را ایجاد می کند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که خریداران در هنگام خرید با اطلاع کافی بتوانند تصمیم گیری کنند.تکنیک DF از زمان...