انتخاب صفحه

مطالعه ی کانه زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ های اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فاریاب

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه اغلب ذخایر بزرگ سولفیدی ماگمایی جهان از نوع Ni+Cu و PGE با بخش‌های زیرین مجموعه‌های سنگی مافیک و اولترامافیک لایه‌ای همراه هستند. سنگ‌های اولترامافیک، خود دارای منشاء ماگمایی بوده و بصورت انواع سنگ‌های مختلف در بخش‌های زیرین پوسته و یا در...