انتخاب صفحه

عوامل اجتماعی – جمعیتی مؤثر بر تغییرات الگوی سنی ازدواج

 فهرست مطالب 1- فصل اول: کلیات سیاست­گذاری­های مبتنی بر نوسازی[1] در کشورهای پیرامونی از جمله در ایران، باعث تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و جمعیتی شده است. این تحولات به سهم خود، باعث سست شدن سنت­ها، تغییر ایده­ها، عمومیت یافتن فردگرایی در جامعه شده...