انتخاب صفحه

بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق دین، همراه دیرینه و همیشگی انسان در برهه­های مختلف تاریخ بوده و خواهد بود. در تاریخ زندگی بشر، طیفی از اعتقادات، مناسک و اعمال مذهبی وجود دارد که در یک­سوی آن یکتاپرستی و پرستش خدای مطلق و در سوی دیگر، پرستش بت­ها و اعتقاد به تابوها...