بررسي جامعه شناختي جهت گيري هاي ديني دانشجويان

فهرست مطالب فصل اول: کليات تحقيق دين، همراه ديرينه و هميشگي انسان در برهه­هاي مختلف تاريخ بوده و خواهد بود. در تاريخ زندگي بشر، طيفي از اعتقادات، مناسک و اعمال مذهبي وجود دارد که در يک­سوي آن يکتاپرستي و پرستش خداي مطلق و در سوي ديگر، پرستش بت­ها و اعتقاد به تابوها...