انتخاب صفحه

ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

فهرست مطالب فصل اول؛ طرح و کلیات تحقیق درباره هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده است … به عبارت ساده رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را...