توسعه منحني هاي شكنندگي در ساز هاي بلند بتن-آرمه با هسته مركزي با توجه به ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه ای دوجهته

توسعه منحني هاي شكنندگي در ساز هاي بلند بتن-آرمه با هسته مركزي با توجه به ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه ای دوجهته

فهرست مطالب چکيده ………………………………………………………………………….1   فصل اول: طرح مسئله، اهداف و چارچوب¬ رساله در...