طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی

فهرست مطالب فصل اول  در اين فصل شماي كلي تحقيق و طرح تحقيق جهت آشنايي كلي خواننده با مسألة اصلي تحقيق، موضوع تحقيق، ضرورت‌ها و اهداف تحقيق، و روش برخورد محقق با اين مسأله‌ در روش تحقيق، شيوة جمع‌آوري اطلاعات و قلمروي تحقيق به‌طور كلي بيان مي‌شود. 1-2- تعریف مساله...