انتخاب صفحه

طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی

فهرست مطالب فصل اول  در این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور کلی بیان می‌شود. 1-2- تعریف مساله...