بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی

فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق تقسيم سود موضوع با اهميتي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرارداشته و هنوز هم به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است . شناسايي عوامل موثر بر نسبت سود تقسيمي نظر محققان زيادي را به خود جلب كرده است...