انتخاب صفحه

بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی

فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق تقسیم سود موضوع با اهمیتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرارداشته و هنوز هم به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است . شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است...