انتخاب صفحه

تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام (23 هـ .ق) تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی (1287هـ .ق)

مقدمه پژوهش حاضر از مقوله‏ی تاریخ محلی است. تحقیق کردن در زمینه­ی تاریخ محلی نیاز به بررسی ابعاد گوناگون حوادث و اتفاقاتی دارد که در یک شهر از زمان شکل‏گیری آن تا مقطعی خاص را شامل می‏شود، می‏توان با مطالعۀ سرگذشت شهرها و تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن‏ها...