انتخاب صفحه

رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه در جامعه ی کنونی دانشگاه ها از سازمان های مهم و موثر هستند و در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مراکزی تلقی می شوند که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت می پردازند. از آنجا که دانشگاه نهادی متفکر، آگاه و نوآور...