انتخاب صفحه
تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست¬های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون¬های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده¬ی آن در برخی واکنش¬های شیمی آلی

تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست¬های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون¬های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده¬ی آن در برخی واکنش¬های شیمی آلی

فهرست مطالب چکیده …………………………………………………………………………………1 فصل اول مقدمه کاتالیست ترکیبی...