انتخاب صفحه

ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی

فصل اول: کلیات طرح تحقیق در سال های اخیر، به همگرایی بین زنجیره های تأمین و پایداری توجه شده است. تمرکز بر روی زنجیره های تأمین، گامی به سوی پذیرش و توسعه وسیع پایداری است. چراکه زنجیره تأمین، محصول را از مراحل ابتدایی مواد خام تا تحویل به مشتری نهایی مد نظر...