انتخاب صفحه

مدل سازی رویگردانی مشتری در روابط چند قراردادی در صنعت بیمه

فهرست مطالب فصل1 :معرفی و کلیات در دهه‌های اخیر، روند افزایش رقابت و کاهش وفاداری مشتریان منجر به ایجاد مفهومی در حوزه‌ی مدیریت بازاریابی شده است که بنگاه‌ها را به گذر از رویکرد محصول محور و توجه به مشتری محوری ترغیب می‌کند. مجموعه‌ی یافته‌هایی که بر حول این مفهوم...