طراحي مدل انتخاب تأمين کنندگان بر اساس ريسک هاي زنجيره تأمين در صنعت دارويي کشور

فهرست مطالب فصل اول:کليات پژوهش در اين فصل به کليات و مفاهيم پژوهش پرداخته مي¬شود. بدين ترتيب اين فصل شامل موارد زير مي¬باشد: تعريف موضوع و اهميت پژوهش، اهداف پژوهش، بيان مسأله و سؤال¬هاي پژوهش، فرضيه-هاي پژوهش، کاربرد نتايج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان...