انتخاب صفحه

طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

فهرست مطالب فصل اول:کلیات پژوهش در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می¬شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می¬باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال¬های پژوهش، فرضیه-های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان...