انتخاب صفحه

مبانی انسان‬شناختی نظریه‬های روابط بین‬الملل واقع‬گرایی و لیبرالیسم و اسلام

فهرست مطالب فصل اول: کلیات هر چند تاریخچهی رشتهی روابط بینالملل را میتوان در ارتباطات دولتشهرهای یونان باستان پیگیری کرد، اما شکلگیری آکادمیک این رشته به تأسیس کرسی روابط بینالملل بعد از جنگ جهانی اول بر میگردد. با شکلگیری دولت مدرن در اروپا، به تدریج ضرورت برقراری...