انتخاب صفحه

تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1-1)مقدمه تحقیق حاضر شناخت رابطه و تاثیر بازاریابی درونی بر رفتار فرانقشی و کیفیت خدمات در اداره کل امور مالیاتی اردبیل می باشد. متغیرهای این تحقیق بازاریابی درونی به عنوان متغیر مستقل و رفتارهای فرا نقشی و کیفیت خدمات به عنوان متغیرهای...