انتخاب صفحه
رشد سطوح ناهموار و بررسی رسانندگی الکتریکی آن

رشد سطوح ناهموار و بررسی رسانندگی الکتریکی آن

مقدمه مطالعه¬ی فرآیند رشد و ساختار سطح کاربردهای عملی فراوانی در علوم و تکنولوژی دارد و بخش عمده ای از فیزیک حالت جامد و علم مواد را تشکیل می¬دهد. در واقع اکثر خواص مواد به ساختار و نحوه شکل گیری آنها وابسته است. فرآیندهای رشد سطح نه تنها در گستره¬ی وسیعی از کاربردهای...