انتخاب صفحه

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

فهرست مطالب چکیده 1 برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول: کلیات پژوهش مکتب شناخت گرایی که بررسی و مطالعه فراگردهای ذهنی، شامل: نحوه دریافت، کسب، پردازش، نگه داری، بازیابیو یادآوری اطلاعات را در کانون توجه خود قرار می دهد، در...