انتخاب صفحه

دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق-

مقدّمه      نسخ خطی ، سخن گویان خاموش و دوستان ارزنده بی زبان که هر یک گنجینه ای از علم و ادب را لابه لای برگ های خود نگاهداری کرده اند تا به مقتضای زمان و مکان راز خویش را بر اهل آن باز گویند، از گرانبها ترین میراث مکتوب هر قومی است و نشان دهنده جریانات و تحوّلات...