انتخاب صفحه

بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش انتخاب شغل تصمیمی‌است ‌که اگر با شناخت و آگاهی کامل انجام شود منجر به رضایت شغلی و آرامش انسان می‌شود و اگر با ناآگاهی صورت گیرد چه بسا نگرانی و دغدغه‌هایی برای انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد دیگر زندگی ایجاد کند. انسانها با کامل شدن،...