انتخاب صفحه
بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه  لوله‌ها و مخازن کامپوزیتی از تولیدات مهم صنایع هوایی، دریایی و پالایشگاه‌ها محسوب می‌شوند و فرآیند رشته‌پیچی از مناسب‌ترین روش‌ها در تولید آن‌ها به شمار می‌آید. در قطعات ساخته شده به روش رشته‌پیچی، تحت بارگذاری‌های خارجی سبب کمانش شده که در...