بررسی رابطه ي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ي اجتماعی بخش ها با رضایت تحصیلی دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش ني كه نقش تبادل اطلاعات را در درون و بيرون سازمان بر عهده دارند، نيروی حياتي سازمان به شمار مي¬آيند. به¬ نحوي¬كه اگر اين الگوي ارتباطات بر قوانين منعطف، مشاركت، نوآوري و ايجاد جوّي از اعتماد بين اعضا مبتني باشد، به بقاي سازمان، افزايش...