انتخاب صفحه

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان

فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش عصر حاضر به عصر اطلاعات معروف است. اطلاعات ماده اولیه دانشی است که زندگی پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما را هدایت می کند و از این نظر برای ادامه زندگی عنصری حیاتی است. تولید و وسعت اطلاعات ما را با پدیده ای به نام انفجار...